La livraison? ☞ Léonore se charge du transport à partir de €20,00 d'achat

سبد ذخیره سازی و یا سبد لباس های شسته شده کثیف

آیا شما تا به حال برای قرار دادن همه چیز دور در زمان کمتر از آن طول می کشد برای گفتن?

ایجاد شده به خصوص برای برآوردن مادران خواستار, این مربع, سبد گرد یا مستطیل شکل می توانید اسباب بازی جای, اسباب بازی نوازش کن, قطار چوبی, و یا لباس برای شستن, بسته به.

استفاده از آنها را به عنوان شما می خواهید ، شادی است برای صرفه جویی در وقت با ارزش با جمع آوری همه چیز شما را در گردش چشم می خواهید!

بامبو یا کتانی ، برای یک جهان دقیق!

✔️آسان برای ذخیره سازی آسان تر.

✔مواد تنفسی برای حفظ بهتر آنچه در داخل است.

چون فردا امروز شروع ميشه❤️