الیاف بامبو


تعادل اکولوژیکی که برای سیاره ما مناسب تر است:

  • بامبو بدون کود و سموم دفع آفات رشد می کند.
  • مقدار زیادی CO2 را جذب می کند.
  • اکسیژن 3 برابر بیشتر از یک درخت معمولی ساطع می کند.
  • به سرعت رشد می کند و بی پایان تکثیر می شود.
  • دارای فضایل سخاوتمندانه است.

در یک میدان بزرگ

برای مدیریت همه چیز.

در ضخامت دو برابر

برای حتی نرمی بیشتر

در یک مربع کوچک

مورد علاقه
27x27 سانتی متر

در بین

برای همه موارد دیگر
60x60 سانتی متر

عاشق بامبو

بی نهایت