باسن کوچک (بم)

همه چیز در مورد بامبو برای کمی.

برای شروع عادت های خوب هرگز زود نیست.