کوسینت شیرده

LeonoreAdore

  • €15,90


لنت های پرستاری بامبو

نرم و فوق العاده جاذب، ما آن را دوست دارم زمانی که بامبو مراقبت از ما!

خوشایند به پوشیدن، نرمی میکروفیبرهای بامبو می داند که چگونه همه چیز را با احتیاط، قابل تنفس کند، هیچ احساسی از ژن وجود ندارد.

زندگی را آسان تر می کند: آنها به راحتی در حداکثر 40 درجه می شویند

با فیله شستشو می آید.

هر جزئیاتی به حساب می آید، آینده در دست شماست، وقتی همه مامان ها و باباها درگیر می شوند، ژست های کوچکی وجود ندارد!

کمی شیرینی و آن شادی است!


Aussi de la famille Bambou: