عینک آفتابی گرد بامبو مد. ظرافت در آگاهی از مواد است.

LéonoreAdore

  • €22,90


جزئیات تفاوت را ایجاد می کند،

کلاس در مورد دانستن چگونگی پوشیدن آنها است.... در ساحل یا در شهر، این عینک آفتابی بامبو بر خلق و خوی شما تأکید دارد.

پلاستیک فوق العاده بود ، اما امروز ما خنده و انتخاب کردن برای ارزش هایی که اطمینان حاصل شود ، به طوری که فردا امروز ساخته شده است

♡ 

 بامبو:با دست کار می کردعینک:(62mm x 52mm): حفاظت UV400, ضد بازتاب پلی کربنات, اثر آینه.


Aussi de la famille Bambou: